geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Geotechnika

 • Badanie VSS

  Badanie VSS

 • Badanie płytą dynamiczną

  Badanie płytą dynamiczną

Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne świadczy usługi w zakresie geotechniki w celu oceny warunków gruntowo-wodnych pod budowę obiektów budowlanych, budynków, hal magazynowych i przemysłowych, hipermarketów i innych obiektów usługowych, dróg i parkingów, farm wiatrowych, słupów i masztów telekomunikacyjnych, domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wszelkich innych obiektów nietypowych. W trakcie robót ziemnych wykonujemy odbiory geotechniczne budowy, dzięki czemu zyskują Państwo pewność prawidłowo wykonanego zagęszczenia podłoża pod przyszły obiekt budowlany. Zaufało nam już kilkuset klientów, zapraszamy do współpracy.

W ramach prac geotechnicznych oferujemy wykonywane są przez nas następujące opracowania oraz prace terenowe:

 • opinie geotechniczne, dokumentacje podłoża gruntowego i projekty geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych terenów przeznaczonych pod inwestycje, zabudowę, zakup terenu  działki w celu określenia sposobów i metod optymalnego, oszczędnego i bezpiecznego zaprojektowania fundamentów, 
 • badania geotechniczne, małośrednicowe i bezinwazyjne wiercenia geotechniczne mechaniczne oraz ręczne w terenie trudno dostępnym, w celu oceny warunków gruntowo-wodnych oraz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, dróg, kolei i przemysłu we wszystkich kategoriach geotechnicznych,
 • nadzory geotechniczne budów, wykopów fundamentowych, nadzory hydrogeologiczne odwodnień budowlanych,
 • ocena parametrów geotechnicznych podłoża pod posadowienie obiektów budowlanych, sieci podziemnych i dróg,
 • odbiory geotechniczne: budów, wykopów, nasypów, podsypek i zasypek, badania podłoża i podbudowy drogowej oraz podłoża i podtorza kolejowego, 
 • sondowania dynamiczne gruntu rodzimego oraz nasypowego sondami: DPL (SD-10), ITBZW, DPH, DPSH, SLVT,
 • badania nośności gruntu nasypowego płytą VSS oraz płytą dynamiczną ZFG, określanie modułów odkształcenia i wskaźnika odkształcenia dla podbudowy dróg, parkingów i placów,
 • badania zagęszczenia podsypek, obsypek, zasypek fundamentów,
 • określanie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywane w terenie oraz w laboratorium 
 • ocena właściwości fizycznych, chemicznych i wytrzymałościowych gruntów,
 • określanie wskaźnika CBR, wskaźnika piaskowego, wilgotności optymalnej w aparacie Proctora,
 • ustalanie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów wg Polskich Norm, oraz British Standards 5930 oraz EUROKOD 7.
Script logo Script logo