geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Obsługa geologiczna zakładów górniczych

Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne specjalizuje się w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż kopalin pospolitych (między innymi: piasków, żwirów, granitu, torfów, surowców ilastych ceramiki budowlanej). Wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantuje najwyższą jakość usług.

Posiadamy niezbędne uprawnienia geologiczne do dokumentowania złóż kopalin. W szczególności oferujemy wykonywanie:

 • obsługa geologiczna kopalń odkrywkowych i otworowych
 • pełnienie funkcji geologa górniczego w zakładach górniczych
 • prowadzenie dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • projektów robót geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin
 • wniosków koncesyjnych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż
 • wykonanie i nadzorowanie wierceń badawczych
 • badań laboratoryjnych dla określenia jakości kopaliny
 • dokumentowanie złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania
 • opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
 • opracowanie projektów zagospodarowania złóż kopalin
 • wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
 • raportów oddziaływania eksploatacji na środowisko
 • operatów ewidencyjnych złóż kopalin
 • inwentaryzacji złóż i terenów pogórniczych dla potrzeb administracji samorządowych
Script logo Script logo