geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Geologia inżynierska i hydrogeologia

Badania geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne wykonujemy na podstawie Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Prace geologiczno-inżynierskie przeprowadzamy dla wszelkich obiektów wg życzeń Klienta oraz obligatoryjnie dla obiektów budowlanych II kategorii geotechnicznej w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych oraz dla III kategorii geotechnicznej. Badania geologiczno-inżynierskie wykonywane są również na obszarach górniczych ustanowionych dla kopalin wydobywanych metodą otworową oraz podziemną i wymagają wówczas sporządzenia planu ruchu zakładu górniczego.

W ramach hydrogeologii poszukujemy oraz dokumentujemy zasoby wód podziemnych dla obszarów zasobowych i ujęć wód podziemnych, oceniamy warunki hydrogeologiczne dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, projektujemy strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych, projektujemy odwodnienia wykopów budowlanych igłofiltrami oraz studniami odwadniającymi, projektujemy sieci piezometrów dla składowisk odpadów, stacji paliw oraz innych obiektów wymagających monitoringu wód podziemnych. W zakresie wykonywanych prac reprezentujemy Państwa przed organami administracji geologicznej, pomagając w uzyskaniu decyzji i uzgodnień.

W ramach prac geologicznych wykonujemy następujące opracowania kameralne i terenowe:

 • projekty prac geologicznych 
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • dokumentacje geologiczne inne dla pomp ciepła, likwidacji otworów geologicznych i likwidacji ujęć wód podziemnych, dla prac niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych oraz zasobów złóż kopalin,
 • plany ruchu zakładu na obszarach górniczych dla kopalin wydobywanych metodą otworowa oraz podziemną,
 • wiercenia geologiczne mechaniczne oraz ręczne w terenach trudnodostępnych
 • sondowania dynamiczne DPL, DPH, DPSH
 • ścinania gruntu sondą ścinająca SLVT
 • kompleksowa obsługa w zakresie ocen stanu środowiska gruntowo-wodnego,
 • pompowania próbne ujęć wód podziemnych,
 • projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych,
 • pobór próbek wód i gruntów do badań laboratoryjnych,
 • monitoring składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących oddziaływać na środowisko,
 • badania hydrogeologiczne pod projektowane składowiska odpadów,
 • raporty z badań środowiskowych i monitoringowych,
 • projektowanie i wykonawstwo sieci monitoringowych wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących oddziaływać na środowisko,
 • sporządzanie operatów wodnoprawnych,
 • obserwacje sozologiczne środowiska gruntowo-wodnego,
 • nadzory geologiczne i kierowanie terenowymi pracami geologicznymi.
Script logo Script logo