geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

O nas

Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne założona została przez geologa - Tomasza Zielskiego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje geologiczne. Ponad 25 letnia praca zawodowa w zakresie geologii obejmuje do dziś:

 • projektowanie ujęć wód podziemnych, poszukiwanie i dokumentowanie wód podziemnych
 • projektowanie, dokumentowanie i wykonywanie prac geologiczno-inżynierskich
 • wykonywanie i dokumentowanie prac geotechnicznych dla potrzeb posadowienia
 • poszukiwanie i dokumentowanie złóż kopalin
 • nadzór wierceń, próbnych pompowań 
 • nadzór głębokich otworów poszukiwawczych o głębokości 1000 m i kartowanie rdzeni wiertniczych z tych otworów
 • doświadczenie w w kontaktach z Klientami prywatnymi oraz instytucjonalnymi, organami nadzoru górniczego i organami administracji geologicznej

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski - mgr geologii ze specjalnością hydrogeologia

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe "Geologia Górnicza"

 

Uprawnienia geologiczne i górnicze:

Uprawnienia geologiczno-inżynierskie Ministra Środowiska nr VII-1486

Uprawnienia hydrogeologiczne Ministra Środowiska nr V-1600 

Uprawnienia geologa górniczego Wyższego Urzędu Górniczego nr Z-957

Uprawnienia do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego

Uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego - zakłady górnicze otworowe i odkrywkowe

 

Firma geologiczna GEOGRUNT świadczy usługi się w prac geologicznych, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych. Przeprowadzamy badania geologiczno-inżynierskie dla obiektów kubaturowych, liniowych, hipermarketów, innych obiektów przemysłowych i nietypowych. Wykonujemy badania hydrogeologiczne w celu oceny zasobów wód podziemnych, oceniamy warunki hydrogeologiczne dla przyszłych inwestycji oraz istniejących obiektów, wykonujemy badania dla inwestycji mogących zanieczyścić środowisko naturalne, projektujemy odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą studni oraz igłofiltrów.

 • GeoGrunt - badanie VSS

  GeoGrunt - badanie VSS

 • Wiertnia na pojeździe

  Wiertnia na pojeździe

 • Świder przy pracy

  Świder przy pracy

 • Badania lekką płytą dynamiczną ZFG

  Badania lekką płytą dynamiczną ZFG

Badamy podłoże gruntowe przeznaczone dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych kubaturowych, dróg, masztów telekomunikacyjnych, oraz wszelkich innych obiektów budowlanych. Dokumentujemy zasoby geologiczne złóż. Na podstawie szczegółowych badań geologicznych otrzymujecie Państwo pełen obraz (model) terenu przeznaczonego pod zabudowę, co znaczenie zmniejsza koszty posadowienia i umożliwia zaprojektowanie fundamentów w sposób ekonomiczny, trwały i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Przeprowadzamy badania zanieczyszczenia gleby, gruntu, wód podziemnych dla terenów poprzemysłowych oraz innych terenów przeznaczonych pod zakup. Dzięki badaniom zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przedstawiamy Państwu pełen obraz tła geochemicznego terenu, wraz z jego ewentualną przeszłością poprzemysłową. Badania te informują o ewentualnych kosztach koniecznej rekultywacji gruntu, gleb lub wód gruntowych w momencie zakupu terenu działek.

Projektując zakład przemysłowy jesteście Państwo wykazać poziomy wskaźników zanieczyszczeń jakie były zastane przed powstaniem zakładu oraz przedstawić informację o braku emisji zanieczyszczeń od Państwa działalności. Dzięki badaniom zanieczyszczenia częstokroć jesteście Państwo w stanie wykluczyć konieczność przeprowadzenia rekultywacji, co znacznie zmniejsza koszty przyszłej inwestycji.

Dla inwestorów prywatnych oraz deweloperów wykonujemy badania gruntu dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Niejednokrotnie domy jednorodzinne projektowane są na terenach, na których znajdowały się bezodpływowe zbiorniki wodne, zasypane oczka wodne, wykopy zasypane odpadami, torfowiska zasypane gruzem lub utworami aluwialnymi. Rozpoznanie podłoża gruntowego decyduje o ekonomicznym oraz  właściwym zaprojektowaniu fundamentów.

Z naszych usług skorzystało już kilkuset Klientów, którzy utwierdzili się, iż ich inwestycja będzie bezpieczna podczas eksploatacji budynku.

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych i laboratoryjnych sporządzamy opracowania geologiczne i geotechniczne:
opinie geotechniczne, dokumentacje podłoża gruntowego, projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczne złoża kopaliny. W trakcie wykonywania wierceń przeprowadzamy kontrolę zagęszczenia gruntu nasypowego i rodzimego sondą dynamiczną w celu pomiaru stopnia zagęszczenia Id oraz wskaźnika zagęszczenia Is, sondowania ścinające sondą SLVT, w celu oceny wytrzymałości na ścinanie Τf gruntów organicznych i słabonośnych

Podczas odbiorów geotechnicznych budów sprawdzamy nośność podłoża budowlanego i podbudowy płytą statyczną VSS i dynamiczną VD (żaba), w celu określenia modułów odkształcenia.
Oceniamy stopień zanieczyszczenia gruntów, gleb i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi WWA, węglowodorami aromatycznymi BTEX, metalami ciężkimi, azbestem dla terenów poprzemysłowych oraz działek przeznaczonych na sprzedaż i zakup.

Wykonujemy operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wody podziemnej, zrzut ścieków, wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi, światła mostów i przepustów.
Posiadamy niezbędne uprawnienia geologiczne do wykonywania projektów prac geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geologicznych i hydrogeologicznych oraz do kierowania i nadzorowania robotami geologicznymi w terenie, prowadzonymi przez firmy geologiczne, inne usługi geologiczne.

Script logo Script logo