geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Opracowania geologiczne

Pragniemy poinformować Państwa, iż wykonaliśmy m.in. następujące opracowania geologiczne i geotechniczne:

 • Projekt robót geologicznych na wykonanie płytkich małośrednicowych otworów badawczych w celu rozpoznania anomalii hydrogeotermicznej na obszarze Ciepłowodów. T.Zielski, J.Fistek
 • Studium hydrogeologiczne dotyczące możliwości ujęcia wód termalnych w celach inwestycyjnych i wód zwykłych dla gminy Ciepłowody. J.Fistek, A.Fistek, T.Zielski
 • Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny dla projektowanego Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. w Opocznie na terenie dz. nr 606/9
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych na terenie Real Estate (Hegelmann) w Żarskiej Wsi gm. Zgorzelec dz. 554/3
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. w Opocznie na terenie dz. nr 606/9
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia gminnego wód podziemnych w Przesieczanach gm. Zgorzelec dz. 200/19
 • Analiza ryzyka dla ujęcia gminnego wód podziemnych w Przesieczanach gm. Zgorzelec dz. 200/19
 • Opinia geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych na terenie farmy fotowoltaicznej w Dobrzejowie dz. nr 782/2
 • Obsługa geotechniczna budowy farm wiatrowych Modlikowice, Łukaszów, Kamionka
 • Opinia geotechniczna dotycząca tematu: Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg w gminie Siechnice
 • Kilkaset opinii geotechnicznych dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Dolnego Śląska
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w Przesieczanach, gm. Zgorzelec, dz. 200/19, woj. dolnośląskie
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanych obiektów budowlanych w miejscowości Staniszów, gm. Podgórzyn, na działkach o numerach ewidencyjnych 8/3, 8/1, 5/129 ob. 0008 Staniszów, gm. Podgórzyn, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie
 • Dokumentacja geologiczna złoża piasku w kat. C1 "Zarzysko I", miejsc. Zarzysko, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych piętra kredowego na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach, gm. Międzylesie, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu, gm. i pow. M. Poznań, woj. wielkopolskie
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych piętra karbońskiego dla świetlicy wiejskiej w Kolcach, gm. Głuszyca, pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi dla Szpitala Rehabilitacyjno-Hematologicznego dla dzieci ORLIK na terenie dz. 44 w Bukowinie Kłodzkiej, gm. Kudowa-Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie
 • Operaty ewidencyjne i plany zagospodarowania złoża dla kopalni odkrywkowych i ujęć wód leczniczych
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego w związku z realizacją zadania: „Budowa obwodnicy Polkowic - Aleja Jana Pawła II” w Polkowicach
 • Opinia geotechniczna w związku z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 340, 342 i 343 w Obornikach Śląskich”
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego w związku z realizacją zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie zgodnie z MPZP nr 55 dla miasta Lubina”
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym w celu oceny warunków gruntowo-wodnych w obrębie projektowanych budynków B41 – B52 w Zacharzycach
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w utworach prekambru w Walimiu przy ul. 3 Maja [gm. Walim, pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie]
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w Górzycy na terenie dz. nr 140/2 przy GPZ Górzyca pow. słubicki
 • Sprawozdanie z badania stanu wód gruntowych  po zakończeniu inwestycji pt. „Wyprowadzenie wód potoków sopockich  w głąb Zatoki Gdańskiej – wykonanie układów A i B“
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia gminnego wód podziemnych w utworach prekambru w Lutomierzu gm. Stoszowice
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych piętra karbońskiego dla świetlicy wiejskiej w Kolcach gm. Głuszyca
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów prekambru w Spalonej dz. 48/1, obręb 0027 Spalona, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie
 • Dokumentacja geologiczna złoża piasku w kat. C1 „Zarzysko I” gm. Oleśnica pow. oleśnicki woj. dolnośląskie
 • Opinia hydrogeologiczna na temat wpływu robót związanych z budową osadnika “B” Czechnica na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego “Siechnice - Droga Opolska”
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla tematu: Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla tematu: Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku dla potrzeb wykonania wykopów i skrzyżowań z naturalnymi oraz sztucznymi przeszkodami terenowymi na trasie gazociągu dystrybucyjnego dn 355 mm / DN 500 mm
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla tematu: "Gdańsk, ul. Kontenerowa" Zadanie: Gazociąg PE dn 250 mm, MOP 0,5 MPa od ul. Marynarki Polskiej do ul. Pokładowej.
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla tematu: "Gazociąg średniego ciśnienia PE dn 355 mm, MOP - 0.5 MPa do International Paper S.A. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn"
 • Projekt robót geologicznych w celu udokumentowania złoża kruszywa naturalnego "Ścinawka Dolna IV" w kat. C1 w miejsc. Ścinawka Dolna
 • Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa żwiru w kat C1 „Ścinawka Dolna IV” na terenie dz. nr 157 gm. Radków, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
 • Opinia hydrogeologiczna przejścia pod Martwą Wisłą w Gdańsku dla tematu: Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku
 • Opinia hydrogeologiczna - przejście pod Kanałem Pleniewskim w Gdańsku dla tematu: Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku
 • Projekt prac geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejsc. Ścinawka Dolna
 • Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w Rynakowicach na terenie gm. Żórawina
 • Ocena zanieczyszczenia stanu środowiska gruntowo-wodnego dla terenu położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 6, dz. nr 232/1 i 232/5, AM 4
 • Ekspertyza dotycząca stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego produktami ropopochodnymi, ołowiem i azbestem na terenie otaczającym obiekty chłodni amoniakalnych Zakładu Elana w Toruniu 
 • Ocena stanu środowisko gruntowo-wodnego na terenie dz. nr 602/52 w Kędzierzynie Koźlu na obszarze byłych Zakładów Chemicznych Blachownia przy ul. Szkolnej 15
 • Ocena stanu środowisko gruntowo-wodnego na terenie dz. nr 126/46 w Koninie przy ul. Sulańskiej na terenie Walcowni Huty Aluminium
 • Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie działki nr 4/9 w Legnicy u zbiegu ul. Złotoryjskiej i Smokowickiej
 • Opinia geotechniczna w celu oceny warunków gruntowo-wodnych w pobliżu zakładu Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. w Kutnie, na terenie byłych zakładów Polfa Kutno
 • Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w pobliżu zakładu Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. w Kutnie, na terenie byłych zakładów Polfa Kutno,
 • Opinia geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża dz. nr 126/46 w Koninie przy ul. Sulańskiej na terenie Walcowni Huty Aluminium
 • Kompleksowa obsługa geologiczno - geotechniczna siłowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi farmy wiatrowej Kamionka, Gm. Mieszkowice; Wykonanie badań płytą statyczną VSS dla dróg dojazdowych o długości 8 000 m, sondowania dynamiczne, badania lekką płytą dynamiczną, kontrola zgodności gruntu w wykopach pod turbiny wiatrowe z dokumentacją geologiczną.
 • Kompleksowa obsługa geologiczno - geotechniczna siłowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice, pow. Złotoryja; Wykonanie badań płytą statyczną VSS dla dróg dojazdowych o długości 13 000 m, sondowania dynamiczne, badania lekką płytą dynamiczną, kontrola zgodności gruntu w wykopach pod turbiny wiatrowe z dokumentacją geologiczną.
 • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej w kat C1 złoża kruszywa naturalnego „Szczytniki Małe"
 • Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej w kat C1 złoża kruszywa naturalnego i piasków podsadzkowych „Legnica - Pole Wschodnie
 • Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa żwiru w kat. C1 "Ścinawka Dolna IV" na terenie dz. nr 157 gm. Radków, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód na wydobywanie oraz składowanie kruszywa naturalnego ze złoża „Szczytniki Małe na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w zlewni rzeki Kaczawy i Wierzbak
 • Opinia geotechniczna z wykonania otworów w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod słupy przebudowywanej linii napowietrznej S-174,175 relacji Bielany Wrocławskie. - Żórawina – Strzelin
 • Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod słupy przebudowywanej linii napowietrznej S-174,175 relacji Bielany Wrocławskie. - Żórawina – Strzelin
 • Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej w utworach czwartorzędowych w miejsc. Lubin przy ul. Przemysłowej
 • Projekt odwodnienia wykopu dla projektowanych budynków wielopiętrowych Alchemia z kondygnacjami podziemnymi przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku
 • Dokumentacja geotechniczna z wykonania otworów konstrukcyjnych w celu rozpoznania budowy nawierzchni istniejących dróg gminnych dla potrzeb rozbudowy kanalizacji w miejscowościach: Byków, Bielawa, Raków, Kątna i Oleśniczka, gm. Długołęka
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb remontu ulicy Wałbrzyskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3366D oraz budowy łącznika do bocznicy kolejowej kopalni melafiru w Czarnym Borze
 • Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie w skali 1:500 000 dla terenu Polski
 • Dokumentacja geologiczna z odwiercenia otworów obserwacyjnych dla sieci piezometrycznej czwartorzędowego poziomu wodonośnego na terenie O/ZG "Rudna", miejsc. rejon Grębocice - Retków - Proszyce - wokół Zbiornika Żelazny Most
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z inwestycją mogącą zanieczyścić wody podziemne dla tematu budowy obwodnicy miasta Ełk
 • Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustalenia obszarów ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach wapienia muszlowego GZWP Nr 333 Opole Zawadzkie.
 • Projekt prac geologicznych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budownictwa liniowego Obwodnicy Miasta Ełku.
 • Projekt prac geologicznych oraz dokumentacja geologiczna dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla obwodnicy Miasta Ełku
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów Głównego Poziomu Zasilania dla turbin wiatrowych Modlikowice i Łukaszów w  miejscowości Brochocin, pow. Złotoryja.
 • Projekt prac geologicznych polegających na wykonaniu otworów badawczych i uzupełnieniu sieci monitoringu wód podziemnych dla określenia warunków hydrogeologicznych wokół składowiska mokrego /pola lagunowe/ osadów z oczyszczalni ścieków w miejsc. Przemyśl
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów w celu wykorzystania ciepła ziemi na terenie działki nr 30/5 w miejsc. Ozorowice gm. Wisznia Mała
 • Dokumentacja hydrogeologiczna w celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie zakładu Metarol w Lubinie przy ul. Przemysłowej 14b
 • Opinia geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla tematu: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębowiec w gminie Ziębice”. 
 • Dokumentacja geotechniczna z wykonania otworów konstrukcyjnych w celu rozpoznania budowy nawierzchni istniejących dróg gminnych dla potrzeb rozbudowy kanalizacji w miejscowościach: Byków, Bielawa, Raków, Kątna i Oleśniczka, gm. Długołęka
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego dla potrzeb budowy stacji paliw w Chocianowie przy ul. Głogowskiej 
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego w celu oceny warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia hali produkcyjnej wraz z murem ochronnym na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku dz. nr 90
 • Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na terenie ZWR Rudna w Polkowicach dz. nr 406/17 obręb 3 dla potrzeb realizacji tematu: „Wymiana układu odciągu spalin suszarek obrotowych w Rejonie ZWR Rudna”.
 • Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscowości Czerniec gm. Lubin pod projektowaną sieć wodno-kanalizacyjną
 • Opinia hydrogeologiczna na temat wpływu robót na stabilność i szczelność wałów przeciwpowodziowych w związku z budową linii napowietrznej 20/0.4 kV oraz stacji transformatorowych 20/0.4 kV na terenie gm. Chocianów i Chojnów
 • Opinia hydrogeologiczna na temat wpływu robót na stabilność i szczelność wałów przeciwpowodziowych ZOO-Bartoszowice w km 1+373 oraz ul. Międzyrzecka w km 0+066 w związku z przejściem linią światłowodową przez rzekę Odrę w relacji Dom Studencki T-18 (ul. Wittiga) – Instytut Zimnych Temperatur PAN (ul. Okólna)
 • Projekt odwodnienia wykopu pod budowę Miedziowego Centrum Zdrowia w Legnicy przy ul. Okrzei na terenie dz. nr 744/7 oraz ocena wpływu odwodnienia na budynki sąsiednie
 • Wykonanie otworów badawczych kontrolnych, pod projektowane pale dla ekranów dźwiękochłonnych na terenie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, 
 • Odbiór geotechniczny budowy Biogazowi rolniczej o mocy 0.99 MW w Szczedrzykowicach
 • Odbiór geotechniczny podłoża pod płytę fundamentową projektowanego pawilonu handlowego w Brzegu Dolnym przy ul. Al. Jerozolimskie, 
 • Odbiór geotechniczny podłoża pod płytę fundamentową projektowanego pawilonu handlowego w Brzegu Dolnym przy ul. Al. Jerozolimskie, 
 • Odbiór geotechniczny podłoża pod boiska Orlik 2012 w Jaworze przy ul. Wrocławskiej:
 • - podsypki i zasypki pod drenaż  odwadniajacy, -  podbudowa tłuczniowa bazaltoidowa,
 • Odbiór geotechniczny podbudowy z tłucznia pod wiatą tir na terenie stacji paliw SHELL w Gliwicach przy ul. Rybnickiej
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu masztu telefonii komórkowej w Jasnej Górze, gm. Bogatynia, 
 • Ocena zanieczyszczenia stanu środowiska gruntowo-wodnego dla terenu położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 6
 • Opinia geotechniczna dla tematu: przebudowa mostu w miejscowości Tułowice 
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb remontu ulicy Wałbrzyskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3366D oraz budowy łącznika do bocznicy kolejowej kopalni melafiru w Czarnym Borze
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych przebudowa salonu samochodowego Inter-Car w Bielanach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej 1
 • Badanie geotechniczne nośności podłoża pod 12 metrowe silosy zbożowe w miejscowości Stary Gołebin, gm. Czempiń.
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów handlowo-usługowych w Ścinawie w rejonie ulic Kwiatowej i Szerokiej
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia budynków 3-kondygnacyjnych na terenie działek nr 102/19 i 69/32 w Lubinie przy ul. Wyszyńskiego
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanego zbiornika paliwowego na terenie Szkoły Podstawowej w Rudawie, gm. Wińsko
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych wokół mostu zlokalizowanego w ciągu drogi  wojewódzkiej nr 360 km 01+150 w Gryfowie Śląskim 
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia Zbiornika Odbioru Popiołów na terenie Huty Miedzi Legnica.
 • Dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych na trasie przejścia gazociągu pod  torami kolejowymi linii Lubin  - Rudna Gwizdanów, km 23 + 913
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych  do projektu budowlanego trzech przepustów  w ciągu drogi krajowej nr 36, w km:  7+941 k/m Miłosna, 10+578 k/m Niemstów i 13+252 k/m Osiek
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych na potrzeby posadowienia hali 1-kondygnacyjnej oraz budynku 3-kondygnacyjnego administracyjno-socjalnego w Lubinie przy ul. Małomickiej 48, dz. nr 424, obręb 2. (siedziba firmy Schego Investment & Trade Sp z o.o. i Sp. K.).
 • Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych podłoża skarpy w ciągu drogi krajowej nr 36 w miejscowości Lisowice.
 •  „Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 36 w km 7+941 k/m, Miłosna, gm. Lubin”
 •  „Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 36 w km 10+578 k/m, Niemstów, gm. Lubin”
 •  „Operat wodnoprawny  na szczególne korzystanie z wód:
 • Wykonanie urządzeń wodnych (wyloty do rowu R-38), likwidację istniejącego wylotu do rowu, wykonanie przepustów oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu nr R-38 dla tematu: Obwodnica Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”
 • „Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 36 w km `13+252 k/m, Osiek, gm. Lubin”
 • „Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego: Remont mostu nad rzeką Kwisa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 km 01+150 w Gryfowie Śląskim” 
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód,  na wykonanie urządzeń wodnych dla tematu: Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi krajowej nr 5 w km 333+777 k/m Małuszyn, ciek Włóknica km 7+600 wraz z przepustem tymczasowym na rzece Włóknica w km 7+631
Script logo Script logo