geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne świadczy usługi geotechniczne dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Niejednokrotnie domy jednorodzinne budowane są na gruntach słabonośnych, gdzie prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego decyduje o właściwym i ekonomicznym zaprojektowaniu fundamentów oraz bezpiecznym użytkowaniu domu jednorodzinnego w trakcie jego eksploatacji.

Przeprowadzone przez firmę GEOGRUNT badania gruntu dla potrzeb oceny warunków gruntowo-wodnych pod projektowany dom jednorodzinny są gwarancją szczegółowego rozpoznania podłoża terenu działki, oceny jej historycznego charakteru i zapobieżenia niemiłym niespodziankom po zakupie działki pod projektowany dom jednorodzinny.

Wykonanie badań gruntu przed zakupem działki umożliwia dokładną ocenę  kosztów budowy domu jednorodzinnego. Nierzadko domy jednorodzinne projektowane są w miejscach starszych rozlewisk rzecznych, zasypanych torfowisk, na gruntach aluwialnych nieskonsolidowanych, czy też na podłożach przekształconych przez człowieka, gdzie pod warstwą humusu znajdują luźne nasypy niekontrolowane.

Podczas prac terenowych w celu zbadania gruntu dla potrzeb posadowienia domu jednorodzinnego wykonujemy m.in.:

  • wiercenia mechaniczne oraz małośrednicowe wiercenia ręczne w terenie ogrodzonym lub trudno dostępnym;
  • sondowania dynamiczne sondą lekką (DPL), sondą udarowo-obrotową ITBZW;
  • ścinanie gruntu słabonośnego sondą SLVT w celu oceny wytrzymałości na ścinanie;
  • pomiar zwierciadła wód gruntowych;
  • badania laboratoryjne próbek gruntu i wód gruntowych;
  • badania dla projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Script logo Script logo