geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń
 • Slider 7

  Geologia inżynierska i hydrogeologia

 • Slider 8

  Geotechnika

 • Slider 9

  Obsługa geologiczna zakładów górniczych i dokumentowanie złóż kopalin

 • Slider 5

  Geologiczna obsługa budów i farm wiatrowych

 • Slider 10

  Oceny zanieczyszczenia gruntu i wody, oceny ryzyka powodziowego

 • Slider 12

  Domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Slider 11

  Uprawnienia geologiczne i górnicze

Badania guntu - Domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne świadczy usługi geotechniczne dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Niejednokrotnie domy jednorodzinne budowane są na gruntach słabonośnych, gdzie prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego decyduje o właściwym i ekonomicznym zaprojektowaniu fundamentów oraz bezpiecznym użytkowaniu domu jednorodzinnego w trakcie jego eksploatacji.

Przeprowadzone przez firmę GEOGRUNT badania gruntu dla potrzeb oceny warunków gruntowo-wodnych pod projektowany dom jednorodzinny są gwarancją szczegółowego rozpoznania podłoża terenu działki, oceny jej historycznego charakteru i zapobieżenia niemiłym niespodziankom po zakupie działki pod projektowany dom jednorodzinny.

Wykonanie badań gruntu przed zakupem działki umożliwia dokładną ocenę  kosztów budowy domu jednorodzinnego. Nierzadko domy jednorodzinne projektowane są w miejscach starszych rozlewisk rzecznych, zasypanych torfowisk, na gruntach aluwialnych nieskonsolidowanych, czy też na podłożach przekształconych przez człowieka, gdzie pod warstwą humusu znajdują luźne nasypy niekontrolowane.

Podczas prac terenowych w celu zbadania gruntu dla potrzeb posadowienia domu jednorodzinnego wykonujemy m.in.:

 • wiercenia mechaniczne oraz małośrednicowe wiercenia ręczne w terenie ogrodzonym lub trudno dostępnym;
 • sondowania dynamiczne sondą lekką (DPL), sondą udarowo-obrotową ITBZW;
 • ścinanie gruntu słabonośnego sondą SLVT w celu oceny wytrzymałości na ścinanie;
 • pomiar zwierciadła wód gruntowych;
 • badania laboratoryjne próbek gruntu i wód gruntowych;
 • badania dla projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Script logo Script logo